Best lifestyle tips

Best lifestyle tips

Archive for the ‘Finance’ Category

9 Sep 2020

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นบริการทางการเงินของธนาคารที่มีไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยจะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ก็จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับฐานรายได้หรือเงินเดือนของผู้กู้ ภาระหนี้สินต่าง ๆ และประวัติในการชำระหนี้อื่น ๆ ซึ่งหากมีการเตรียมตัวอย่างดี ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูง แต่หากว่ามีความต้องการวงเงินสินเชื่อสูง ๆ นั้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง มาติดตามกันเลย สินเชื่อส่วนบุคคลมีกี่ประเภท ก่อนอื่นเรามารู้จักสินเชื่อส่วนบุคคลกันก่อน ว่ามีอะไรบ้าง หากแบ่งตามระยะเวลา จะแบ่งได้ดังนี้ สินเชื่อระยะสั้น เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ที่สั้น คือไม่เกิน 1 ปี เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อการค้า เป็นต้น สินเชื่อระยะกลาง เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ที่ยาวขึ้น คือ 1-5 ปี เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ เป็นต้น สินเชื่อระยะยาว เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ที่นานกว่า 5 ปี และมีวงเงินที่สูงกว่าประเภทอื่น ๆ อีกด้วย รวมถึงใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัตินานกว่าเช่นกัน เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับการนำเงินไปลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น หากต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูง ต้องทำอย่างไร เมื่อเราได้รับการอนุมัติวงเงินกู้หรือเงินสินเชื่อส่วนบุคคลมาแล้วนั้น เกิดมีเหตุให้วงเงินที่ได้รับมาไม่เพียงพอในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงทำให้หลายคนต้องการที่จะขอวงเงินเพิ่ม ซึ่งก็จะสามารถทำได้ดังนี้ แจ้งธนาคารว่าต้องการวงเงินเพิ่ม เราสามารถแจ้งความประสงค์กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้เลย รวมถึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของเราให้ชัดเจน ว่าต้องการขอสินเชื่อไปใช้เพื่ออะไรบ้าง เพื่อให้ทางธนาคารได้พิจารณาถึงความเหมาะสม หากธนาคารเห็นสมควร ก็อาจจะเพิ่มวงเงินให้ตามที่เราร้องขอได้ แต่ทั้งนี้ ทางธนาคารจะดูด้วยว่า เราอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาได้หรือไม่ นั่นคือ ระยะเวลาในการเริ่มอนุมัติสินเชื่อเงินสด หากเราต้องการวงเงินเพิ่ม ธนาคารจะพิจารณาจากระยะเวลาที่เราได้รับการอนุมัติด้วยว่า เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือบางที่จะกำหนดเวลาหลังอนุมัติวงเงินเดิมแล้ว 1 ปี จึงจะทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินได้ วิธีการในการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเงินสด หากเราต้องการขอเพิ่ม วงเงินสินเชื่อเงินสด นั้น จะมีอยู่สองแบบคือ การขอเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวกับแบบถาวร ซึ่งหลาย ๆ ธนาคารจะสามารถเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านระบบอัตโนมัติได้ โดยช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร หรือผ่านระบบ Call Centerสามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานในการขอเพิ่มวงเงินเพิ่มเติม และทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งวงเงินชั่วคราวนั้น จะสามารถเพิ่มได้เฉพาะครั้งคราว หรือเฉพาะเวลาที่จำเป็นจริง  [ Read More ]

Continue
1 Sep 2020

Provided that this is true, at that point you may need to give your lead contact structure a makeover. Your Lead Contact structure gathers the basic data you have to catch up with promising contacts and convert them to customers. For financial services experts, the lead contact structure is the most significant component of your lead age site. Get this component right and you will quickly kick off your online leads. To begin, we should examine some regular inquiries that financial services Solopreneurs have about their lead contact structure. Most experts cover their contact structure under the Get in touch  [ Read More ]

Continue
31 Aug 2020

The assortment of financial instruments and services accessible today has duplicated drastically from an age back. On both the individual front and in the business area there has been an emotional increment in the quantity of items accessible, the techniques by which they are conveyed and the services they require. The web is an ideal framework for spreading out primer data in the financial services industry, where item choices can get entangled decently fast. Organizations of all sizes that are occupied with some bit of this industry are finding that a site bodes well. A tremendous measure of financially related  [ Read More ]

Continue
23 Jul 2020

Forex trading is a generally excellent business with an extremely high potential for benefits, and whenever did right you could grow a little venture of $500 into over $3,000 in under a half year. Making a benefit online can be hard, and in spite of the fact that the web holds an extraordinary potential for business truly a reliable achievement will come gradually, and that is just on the off chance that you out your go into it enough. On the off chance that you take on subsidiary advertising or e-tail you are sure to see some incredible outcomes over  [ Read More ]

Continue
22 Jul 2020

Finding the best individual technique for online stock trading can be a troublesome recommendation. Some require least stores while others require trading association expenses. There are a not many that are commission just, however those are uncommon. It is very normal, anyway to locate a firm with low expense trading that will occasionally postpone its bonus based scale to urge new speculators to utilize their administrations. Not all organizations will treat their financial specialists similarly. There are firms who do not consider any record under $50,000 an advantageous undertaking. Before putting any funding to be contributed with any firm, it  [ Read More ]

Continue
27 Apr 2020

As bitcoin is the spic and span money that has as of late approach, numerous individuals are not really mindful of what it is and how it tends to be valuable. It is like the US Dollar, Peso, and even Euro however the main contrast is that a solitary government or a solitary organization cannot control it.  Bitcoin is decentralized distributed cash. It is associated with the PC of each individual working with it. To put it plainly, it is advanced cash and there is no need of a national bank for performing exchanges utilizing this money. It has now  [ Read More ]

Continue
18 Mar 2020

An ever increasing number of individuals nowadays are looking for credit card debt union advances. Amassed credit card debts negatively affect credit rating of card clients, for which credit card debt pros endorse a fix through assuming a praise card debt solidification advance to reimburse every single remarkable due and expel the negative markings from the credit reports. By taking an advance for solidifying credit card levy, you inhale simple as well as improve your credit rating. Requirement for Credit Card Debt Reduction The requirement for credit card debt decrease projects and guiding is intense on the grounds that with  [ Read More ]

Continue
16 Oct 2019

It began an under 10 pennies for every Bitcoin upon its presentation in mid 2009. It has risen relentlessly since and has floated around $4000 per Bitcoin as of late. So with respect to Bitcoin esteem or the Bitcoin rate this is a most striking valuation fort worth and has made many, a large number throughout the most recent eight years. The Bitcoin market is worldwide and the residents of China and Japan have been especially dynamic in its buy alongside other Asian nations. In any case, as of late in Bitcoin news the Chinese government has attempted to stifle  [ Read More ]

Continue
10 Sep 2018
personal loan sg

Even though the reasons get varied from one another, everyone will be in need of financial support in different circumstances. In order to get the financial support, they move towards the loan providers. There are different types of loans can be used for sorting out the financial needs. However, the attention towards personal loan is always considered to be higher. This is because the personal loan can be used for several financial needs without any constraint. Some of the important factors which are to be noted while getting personal loan are revealed here. Credit score By knowing about the credit  [ Read More ]

Continue
8 Sep 2018
financial advicers

It is almost difficult to spend the life without getting a loan at least once during the life time. Everyone will have some difficult time when they need money urgently like medical emergency or house repair. Not all will have the money ready with them when the emergency strikes in their life. If they approach the bank for loans, there will be lot of formalities and documents that has to be submitted. Banks will have set defined process which will take some time to complete besides checking the credit score. Get cash advance without difficulty One way to get loans  [ Read More ]

Continue