Best lifestyle tips

Best lifestyle tips

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นบริการทางการเงินของธนาคารที่มีไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยจะอยู่ในรูปแบบของเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ก็จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินนั้น ๆ โดยปกติจะขึ้นอยู่กับฐานรายได้หรือเงินเดือนของผู้กู้ ภาระหนี้สินต่าง ๆ และประวัติในการชำระหนี้อื่น ๆ ซึ่งหากมีการเตรียมตัวอย่างดี ก็มีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูง แต่หากว่ามีความต้องการวงเงินสินเชื่อสูง ๆ นั้น จะต้องทำอย่างไรบ้าง มาติดตามกันเลย

Financial services

สินเชื่อส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

ก่อนอื่นเรามารู้จักสินเชื่อส่วนบุคคลกันก่อน ว่ามีอะไรบ้าง หากแบ่งตามระยะเวลา จะแบ่งได้ดังนี้

  1. สินเชื่อระยะสั้น เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ที่สั้น คือไม่เกิน 1 ปี เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อการค้า เป็นต้น
  2. สินเชื่อระยะกลาง เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ที่ยาวขึ้น คือ 1-5 ปี เช่น สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
  3. สินเชื่อระยะยาว เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการกู้ที่นานกว่า 5 ปี และมีวงเงินที่สูงกว่าประเภทอื่น ๆ อีกด้วย รวมถึงใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัตินานกว่าเช่นกัน เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับการนำเงินไปลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

หากต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสูง ต้องทำอย่างไร

เมื่อเราได้รับการอนุมัติวงเงินกู้หรือเงินสินเชื่อส่วนบุคคลมาแล้วนั้น เกิดมีเหตุให้วงเงินที่ได้รับมาไม่เพียงพอในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จึงทำให้หลายคนต้องการที่จะขอวงเงินเพิ่ม ซึ่งก็จะสามารถทำได้ดังนี้

  1. แจ้งธนาคารว่าต้องการวงเงินเพิ่ม

เราสามารถแจ้งความประสงค์กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้เลย รวมถึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของเราให้ชัดเจน ว่าต้องการขอสินเชื่อไปใช้เพื่ออะไรบ้าง เพื่อให้ทางธนาคารได้พิจารณาถึงความเหมาะสม หากธนาคารเห็นสมควร ก็อาจจะเพิ่มวงเงินให้ตามที่เราร้องขอได้ แต่ทั้งนี้ ทางธนาคารจะดูด้วยว่า เราอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถพิจารณาได้หรือไม่ นั่นคือ

ระยะเวลาในการเริ่มอนุมัติสินเชื่อเงินสด หากเราต้องการวงเงินเพิ่ม ธนาคารจะพิจารณาจากระยะเวลาที่เราได้รับการอนุมัติด้วยว่า เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือบางที่จะกำหนดเวลาหลังอนุมัติวงเงินเดิมแล้ว 1 ปี จึงจะทำเรื่องขอเพิ่มวงเงินได้

  1. วิธีการในการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเงินสด

หากเราต้องการขอเพิ่ม วงเงินสินเชื่อเงินสด นั้น จะมีอยู่สองแบบคือ การขอเพิ่มวงเงินแบบชั่วคราวกับแบบถาวร ซึ่งหลาย ๆ ธนาคารจะสามารถเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านระบบอัตโนมัติได้ โดยช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร หรือผ่านระบบ Call Centerสามารถยื่นคำร้องได้โดยไม่ต้องมีหลักฐานในการขอเพิ่มวงเงินเพิ่มเติม และทางธนาคารจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งวงเงินชั่วคราวนั้น จะสามารถเพิ่มได้เฉพาะครั้งคราว หรือเฉพาะเวลาที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น

ส่วนการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเงินสดแบบถาวร ซึ่งเราจะได้เงินสดจำนวนสูงสุดที่สามารถนำไปใช้ได้เป็นการถาวร ตลอดระยะเวลาที่เราใช้สินเชื่อนั้น แบบนี้จะไม่สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ หรือ Call Center ได้ ผู้กู้จะต้องไปทำเรื่องด้วยตนเองที่ธนาคารนั้น ๆ พร้อมเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม ตามที่ธนาคารกำหนด

  1. คุณสมบัติที่สามารถขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อเงินสดแบบถาวรได้ มีดังนี้

– จะต้องมีฐานรายได้หรือเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

– จะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินสดมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนหรือ 1 ปี

– แสดงเอกสารบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

– วงเงินที่ทางธนาคารจะเพิ่มให้ใหม่นั้น ทางธนาคารจะพิจารณาให้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้หรือเงินเดือน

ปกติแล้วนั้น ในการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ว่าจะได้วงเงินเท่าไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินนั้น ๆ แต่หากว่าเราต้องการวงเงินเพิ่มจากเดิม ก็ต้องรอให้สินเชื่อผ่านการอนุมัติก่อน แล้วถึงยื่นเรื่องเพื่อขอเพิ่มวงเงินในลำดับต่อไป และจำนวนเงินที่ทางธนาคารจะอนุมัติเพิ่มให้นั้น ก็ไม่มีตัวเลขตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับทางธนาคารที่จะพิจารณาจากรายได้ที่สม่ำเสมอของเรา รวมไปถึงความสามารถในการชำระคืน แต่หากว่าเรามีวงเงินสินเชื่ออยู่แล้ว และเป็นลูกค้าที่ดี ชำระเงินตรงเวลาทุกงวด ธนาคารก็อาจจะเป็นผู้ติดต่อมาขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อให้เราเองก็ได้เช่นกัน